Biluthyrning är ju i sig en miljöfrämjande bransch med tanke på att många använder sig av samma bil. Inrättandet av hyrda s.k. pool-bilar ökar och All Ways avser med sin Ikea-filosofi att även fortsättningsvis hålla en så låg prisnivå att så många som möjligt skall kunna utnyttja denna service.


All Ways vill medverka till att bilresan blir mer miljöanpassad. Vårt mål är att vara en av de ledande på miljöområdet inom biluthyrningsbranschen. Vi inser vårt företagsansvar mot samhället vad gäller miljö, både lokalt och globalt.


Vår miljöpolicy skall vara tydlig för våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer.


Vi skall tillfullo efterleva tillämplig miljölagstiftning.


Vi skall säkerställa att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt en god kännedom om vilken miljöpåverkan All Ways orsakar.


Vi skall ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer.


Vi skall eftersträva att öka användningen av miljöanpassade bilar i samhället genom att kunna erbjuda våra kunder hyrbilar inom segmentet miljöanpassade bilar.


Vi skall eftersträva att öka andelen miljöanpassade bilar i vår bilpark.


Vi skall utöva vår verksamhet med så liten miljöbelastning som möjligt.


Vi skall minska förbrukning av fossila bränslen, energi, vatten, material och produkter. Där så är möjligt skall vi eftersträva att använda mer miljöanpassade alternativ.


Vi skall aktivt följa utvecklingen och vara öppna för tekniska innovationer som bidrar till att minska All Ways miljöbelastning.


Vårt miljöledningssystem syftar till att minska vår verksamhets totala miljöbelastning och vi skall arbeta med ständig förbättring..
All Ways miljömål.


Minska vattenförbrukningen.

Vårt mål för året är att minska vattenförbrukningen per fordonstvätt genom att så långt det är möjligt handtvätta alla lokalt placerade fordon i egen tvättanläggning för att dessutom säkerställa miljöanpassad tvätt i modern oljeavskiljningsanläggning.


Minska påverkan på miljön vid användandet av kemiska produkter.

Vårt mål för året är att minska användandet av mindre bra miljöval bland kemiska produkter (rengöring, spolarvätska etc.) Vi gör det genom bl.a. en hårdare selektering och kräver miljödokumentation av våra leverantörer beträffande arbetsmetoder och bästa miljöval.


Öka andelen MK1-bilar (EU-2005 krav) och vid efterfrågan bilar med alternativa drivmedel i bilflottan.Vårt mål för året är att prioritera inköp av miljöklass 1 bilar (EU-2005). Som alternativbränsle-bilar har företaget inköpt Toyota Prius hybridbilar samt Ford Focus etanolbilar och avser att anskaffa fler vid ev. ökad efterfrågan.


Minska pappersförbrukningen.

Vårt mål för året är att minska den totala pappersförbrukningen i företaget med 5% jämfört med nuvarande verksamhetsvolym. Vi gör det genom att bl. a. utnyttja e-post för utskick, och förbättra rutiner vid städning och rengöring.


Miljöklassade däck.

Vårt mål för året är att köpa vinterdäck utan eller med lägsta möjliga % av ha-oljor (PAH). I ett längre perspektiv skall alla vinterdäck vara utan inblandning av ha-oljor.


Energiförbrukning.

I vår strävan att minska företagets energiförbrukning har vi i samband med att vi år 2000 flyttade till nya egna lokaler haft möjlighet att välja teknisk utrustning med låg energiförbrukning och lågstrålningsapparatur. Uppvärmning sker med bio-gas.


Drivmedel.

Vi ska hela tiden öka andelen bilar av senaste modell och med senaste teknik för att kontinuerligt minska bränsleförbrukningen per körd km och vara lyhörda för efterfrågan på bilar med alternativa drivmedel. Vi ska också informera kunder och personal om "eco-driving", energisnål körteknik.


All Ways miljöarbete omfattar också

- uppföljning av uppsatta miljömål - bevakning av miljölagstiftning som berör verksamheten och branschen - bevakning av miljöområdet vid förändringar i verksamheten, t. ex. om nya kontor tillkommer - fortlöpande personalutbildning - "safety- and eco-driving"-aktiviteter

All Ways - Miljöpolicy

All Ways Hyrfordon AB. Sadelvägen 12, 302 62 Halmstad.

Telefon Halmstad: 035-21 22 20. Stockholm: 08-79 20 022. Fax: 035- 21 22 80 Epost: info@allwayshyrfordon.se

Plusgiro: 766 40-2 Bankgiro: 5206-0134 Regnummer: 556547-6669 Innehar F-skattebevis